JEZDECTVÍ - KONĚ - SEDLA - WESTERN - UZDEČKY - OTĚŽE - RAJTKY - PŘILBY - POSTROJE - VODÍTKA - TŘMENY

Podmínky a ochrana osobních údajů

1. Zásady Zpracování Osobních Údajů pro návštěvníky a uživatele webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz dle GDPR

Na ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz si uvědomujeme důležitost ochrany Vašich osobních údajů, proto jí věnujeme náležitou pozornost.


Cílem těchto Zásad Zpracování Osobních Údajů (dále jen ZZOU) pro návštěvníky, uživatele a zákazníky webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz vydaných právnickou osobou ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. Dvořákova 1219, 51601 Rychnov nad Kněžnou IČ 27461017 a DIČ27461017, (jako majitel webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz, správce osobních dat a zároveň jejich zpracovatel) je poskytnout informace o tom, jaké druhy osobních údajů o fyzických osobách ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz může získávat při:

Dále je cílem těchto Zásad Zpracování Osobních Údajů vysvětlit:

Dále Vám objasníme, jak Vám soubory cookies usnadňují opakované návštěvy Webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů.


Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků Webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz, uživatelů poskytovaných služeb, zájemců o produkty a zákazníků webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a společnosti ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. .


Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.


2. Obsah Zásad Zpracování Osobních Údajů

Klikněte na následující odkazy, kterými se dostanete přímo k příslušnému oddílu:


3. Kategorie osobních údajů: Jaké údaje o Vás můžeme shromažďovat?

Osobním údajem je myšlena jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě.


V případě, že budeme potřebovat údaje, které nám umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali, o tyto údaje Vás na ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz požádáme.


V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může (ne však nezbytně nutně všech jmenovaných) ze strany Webu poskytováním služeb a dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Kategorie subjektů údajů

Osobní údaje jsou získávány pouze u subjektů registrovaných na webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz – ať už se jedná o samotnou registraci na webu nebo využití poskytovaných služeb..


Rozlišujeme tyto kategorie subjektů údajů:

2. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Jedná se zejména o:

3. Kontaktní údaje

4. Údaje o zakoupeném zboží, odebíraných službách, využívání služeb

5. Údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění kupní smlouvy nebo zákonných povinností, ale jejich zpracování nám umožní zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné.


Dále nám také tyto údaje pomáhají k inovaci Webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz, jakož i ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout například tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a Web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz se automaticky přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům konkrétního uživatele.


Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.


Jedná se zejména o:

4. Zdroje osobní údajů: Jak jsou Vaše osobní údaje získávány?

Web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz ani společnost ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. neshromažďuje žádné Vaše osobní údaje, které mu sami dobrovolně neposkytnete. Tedy kdykoliv kdy poskytnete své osobní údaje a data prostřednictvím různých formulářů, které jsou na webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz umístěny, automaticky tím dáváte najevo, že zároveň souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětných údajů.


Web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz ani společnost ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. může shromažďovat nebo od Vás získávat osobní údaje prostřednictvím Vašeho používání Internetových stránek různými způsoby.


Osobní údaje jsou získávány:

5. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů

Jakékoliv údaje, které sbíráme, mohou být použity pro:

Rozhodnete-li se neposkytnout Vaše osobní údaje, nebudeme schopni poskytnout Vám výše uvedené služby.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností společnosti ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a na webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz ochranu oprávněných zájmů ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné produkty a služby poskytovat.


Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.


Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.


Faktury vystavené webem ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a společností ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.

2. Zpracovávání údajů zákazníků poskytovaných produktů a služeb na webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz se souhlasem pro obchodní účely účinným od 25. 5. 2018

U zákazníků webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz s jejich souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely. Pro období od 25.5.2018 nabírá web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu.


Se souhlasem pro obchodní účely bude web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých dostupných prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.


Proto bude web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz také o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, vytvářet uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.


Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá.


Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu a to po dobu, po kterou je ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy na služby poskytované společností ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz , pokud zákazník souhlas dříve neodvolá.


Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz


Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz , jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. Zpracovávání cookies z internetových stránek ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz

Zpracovávání cookies z internetových stránek ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz

V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz , a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a pro marketingové účely, stejně jako účely internetové reklamy webu ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o.


Cookie je malý soubor skládající se obvykle z písmen a číslic, který web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz prostřednictvím internetového serveru posílá do souboru cookie prohlížeče na pevném disku počítače návštěvníka webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz. Na základě této skutečnosti dojde k rozpoznání zařízení návštěvníka webu při opětovné návštěvě, a to jakmile dojde ke spojení mezi internetovým serverem provozovatele webu a internetovým prohlížečem.


Jednou z primárních funkcí souborů cookies je úspora Vašeho času. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz , soubor cookie při následujících návštěvách připomene Webu specifické informace o Vašich preferencích. Nabídne Vám takové prostředí, na které jste byli dle svých posledních návštěv zvyklí, a to tak, aby pro Vás byla webová stránka více osobní a dokázala lépe reagovat na Vaše individuální potřeby.


Proto jakmile se na web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz vrátíte, mohou se dříve zadané informace načíst, abyste mohli snadněji používat ty funkce webu, které jste si již přizpůsobili, např. automatické předvyplnění přihlašovacích údajů. To vše Vám podstatně zjednoduší proces zobrazování relevantního obsahu, usnadní navigaci na webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz atd.


Pokud odstraníte všechny soubory cookies, musíte předvolby pro Web nastavit znovu. Přejdete-li na jiné zařízení nebo prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.


Soubory cookies slouží také ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají pro zpracování ve službách jako je Google AdWords, Google Analytics, Collabim, Seznam Sklik a Facebook, apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.


Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi o

Na webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz provozujeme pouze základní soubory cookies, které jsou nepostradatelné pro funkčnost Webu, jsou vyjmuté ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/58/ES a nemusí být deaktivovány. Tyto soubory cookies však můžete odmítnout. Nastavení Vašeho prohlížeče můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookies odmítal. Jestliže tak učiníte, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz Za používání cookies a shromažďování souvisejících informací je odpovědný ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. , který může soubory cookies využít i za účelem propagace a optimalizace své marketingové komunikace, a to i realizované prostřednictvím inzerentů z řad třetích stran.

5. Poučení

Správce údajů zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.


Kromě výše uvedených případů může správce v souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz , mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a nesmí je využít jinak. Jde zejména o prodejní formuláře na stránkách webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz, různých kontaktních formulářů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt však pečlivě a svědomitě vybíráme.


Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, pronajímány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky nebo nám pomáhají s provozem webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz nebo vedením našeho podnikání. Pouze však v případě, že tyto informace jsou důvěrné.


Zpracovateli mohou být společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. Pokud by bylo nezbytné přistoupit k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází tak vždy v souladu s platnou legislativou.


Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.


Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.Odkazy na weby třetích stran


Během prohlížení webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz můžete narazit na hypertextové odkazy odkazující na webové stránky třetích stran. Společnost ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. ani ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz neodpovídá za sběr ani použití osobních údajů na těchto webových stránkách či aplikacích a doporučuje Vám, abyste se před prohlížením těchto webových stránek či použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s příslušnými podmínkami a prohlášeními o ochraně osobních údajů.Poskytnutí údajů třetím stranám


Správce nebude sdílet ani předávat žádné identifikovatelné informace o Vás třetím stranám bez Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje můžeme sdílet pouze:

7. Způsob zpracování osobních údajů

Web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů, anebo zpracovatelem osobních údajů. Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronických formulářů na webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů zároveň souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení správce na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste dobrovolně poskytli. Souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou na adresu sídla správce.

8. Obchodní sdělení

Pro obchodní sdělení zasílané webem ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz užíváme vhodné označení, ze kterého je patrné a zřejmé, že uvedené sdělení je sdělením obchodním ve smyslu platných právních předpisů.


Z obchodních sdělení zaslaných webem ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz je vždy patrné a zřejmé, že jejich odesílatelem je web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz


Obchodní sdělení zasíláme buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu webem ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz, a to jen do doby než vysloví svůj výslovný nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely.


V každém zaslaném obchodním sdělení je rovněž vždy zahrnut odkaz pro odmítnutí zasílání těchto sdělení a vyjmutí z databáze.

9. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) platných od 25. 5. 2018

Dle nařízení má subjekt údajů (tedy Vy) od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svou totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz potvrzení, zda Web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz

V případě opakované žádosti bude web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek ve výši 200Kč.


Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně kontaktním emailem nebo na adresu sídla společnosti ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude web ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. zpracovávat.


Zákazník webu ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen webu ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné.


Opravu na webu ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud web ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně kontaktním emailem nebo na adresu sídla společnosti ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany webu ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz V případě, že web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně kontaktním emailem nebo na adresu sídla společnosti ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely účinný od 25.5.2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně kontaktním emailem nebo na adresu sídla společnosti ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o.


Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat písemně kontaktním emailem nebo na adresu sídla společnosti ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o.


Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů.


K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování, které chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu, náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, zveřejnění nebo použití jakýchkoliv osobních dat a údajů.


Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům Webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.


Správce není zavázán sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky Webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky Webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz. Správce si vyhrazuje právo čas od času tato data sledovat a opravit, případně doplnit či odstranit je bez udání důvodů.

11. Změny v Zásadách Ochrany Osobních Údajů

Společnost ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. a web ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz si vyhrazují právo na změnu těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů – tímto máme v případě potřeby právo kdykoliv Zásady Ochrany Osobních Údajů aktualizovat.


Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách a tyto změny nabudou účinnosti k datu tohoto zveřejnění.


Doporučujeme Vám proto, abyste tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů pravidelně procházeli, abyste zůstali aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

12. Kontakt pro Ochranu Osobních Údajů

Od 25. 5. 2018 je k dispozici níže uvedený kontakt pro Ochranu Osobních Údajů ve smyslu nařízení GDPR.


Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy k těmto Zásadám Ochrany Osobních Údajů návštěvníků internetových stránek ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz nebo byste chtěli aktualizovat údaje, které o Vás na Webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz zpracováváme, či byste chtěli uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím:


Na e-mailové adrese: info@zooprodukt.cz, nebo využijte kontaktního formuláře na webu.


Můžete rovněž napsat na adresu: ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. Dvořákova 1219, 51601 Rychnov nad Kněžnou.

13. Souhlas se Zásadami Ochrany Osobních Údajů

Dalším užíváním webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz automaticky dáváte najevo, že s našimi Zásadami Ochrany Osobních Údajů souhlasíte.


Pokud s našimi Zásadami Ochrany Osobních Údajů nesouhlasíte, můžete vždy smazat svůj účet na Webu ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a stránky již dále nenavštěvovat – dříve než ke kroku smazání přistoupíte, kontaktujte nás prosím pro zodpovězení Vašich dalších otázek.Více na: Zásady Ochrany Osobních Údajů podle GDPR - https://www.zooprodukt.comFollow us: ZOOPRODUKT.com a ZOOPRODUKT.cz a ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. on Facebook

 
ZOOPRODUKT-Ešpandr s.r.o. Ing. Jan Ešpandr, Mostecká 24, 517 21 Týniště nad Orlicí, telefon/fax: 494 535 425,
e-mail: info@zooprodukt.cz, www: www.zooprodukt.com, www.zooprodukt.cz, www.tattini.cz.

Vytvořeno firmou MJsoft - skladový, obchodní a účetní systém MAXim. | Mapa webu

TOPlist